ویژگی color در css


نوشته شده توسط: مهدی قاسمی

یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۳


CSS

برای اینکه بتوانیم رنگ متن عنصری را تغییر بدهیم باید از خاصیت color استفاده بکنیم.

مقادیری که برای این ویژگی می توان در نظر گرفت شامل رنگ های از پیش تعریف شده در css  مثل red ،blue  و ... به علاوه مقادیر  Hexadecimal  مثل #ff0000 و نیز از مقادیر rgb است که از هر 3 نوع در مثال زیر استفاده شده است.

Your Titr

Your Text

Your Linkنام

نظر ، پیشنهاد ، انتقاد


مراجع (Refrences)

لیست مطالب دسته انتخاب شده

کلمات کلیدی